Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej

Szko­ła Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej
Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II

zapra­sza na

I Col­lo­qu­ium Medio­znaw­stwa Per­so­na­li­stycz­ne­go
nt.
Nur­ty per­so­na­li­zmu w nauce i kul­tu­rze pol­skiej,

któ­re odbę­dzie 28–29 listo­pa­da 2018 r. w Cen­trum Trans­fe­ru Wie­dzy KUL w Lubli­nie.

Kon­fe­ren­cja ini­cju­je cykl sym­po­zjów na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Paw­ła II
orga­ni­zo­wa­nych w ramach Col­lo­qu­ium Medio­znaw­stwa Per­so­na­li­stycz­ne­go.

W pierw­szej edy­cji col­lo­qu­ium pra­gnie­my pod­jąć sze­ro­ką, a zara­zem pogłę­bio­ną ana­li­zę dzie­dzic­twa myśli per­so­na­li­stycz­nej, zwłasz­cza jej pol­skich repre­zen­tan­tów. Prze­gląd kon­cep­cji per­so­na­li­stycz­nych i mul­ti­dy­scy­pli­nar­na ana­li­za wpły­wu róż­no­ra­kich kie­run­ków per­so­na­li­zmu na roz­wój poszcze­gól­nych dzie­dzin nauki i kul­tu­ry pol­skiej pozwo­lą okre­ślić, czym jest per­so­na­lizm, jakie są spe­cy­fi­ka­cje tego kie­run­ku filo­zo­ficz­ne­go, czy jest to względ­nie jed­no­li­ty sys­tem myślo­wy, jak per­so­na­lizm oddzia­ły­wał na roz­wój danej dys­cy­pli­ny nauko­wej, jaką rolę kul­tu­ro­twór­czą ode­grał w histo­rii pol­skiej kul­tu­ry.

Otrzy­ma­ne rezul­ta­ty badań w tym zakre­sie dopo­mo­gą odpo­wie­dzieć na zasad­ni­cze pyta­nie: czy wyko­rzy­stu­jąc pod­sta­wo­we zało­że­nia antro­po­lo­gicz­ne, onto­lo­gicz­ne, epi­ste­mo­lo­gicz­ne, etycz­ne, aksjo­lo­gicz­ne, este­tycz­ne, teo­lo­gicz­ne i peda­go­gicz­ne kie­run­ków per­so­na­li­stycz­nych moż­na zbu­do­wać nowy, per­so­na­li­stycz­ny para­dyg­mat nauk o mediach i komu­ni­ko­wa­niu. Dia­gno­za zakre­su obec­no­ści reflek­sji per­so­na­li­stycz­nej w róż­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych i arty­stycz­nych oraz dorob­ku pol­skiej kul­tu­ry jest punk­tem wyj­ścio­wym do oce­ny jej przy­dat­no­ści w naukach o mediach i szan­sy roz­wo­ju pol­skiej szko­ły medio­znaw­stwa per­so­na­li­stycz­ne­go.

Nauki o mediach i komu­ni­ko­wa­niu miesz­czą w sobie boga­ty, inter­dy­scy­pli­nar­ny zespół szcze­gó­ło­wych spe­cja­li­za­cji: psy­cho­lo­gia i peda­go­gi­ka mediów, edu­ka­cja medial­na, kul­tu­ry nowych mediów, pra­wo mediów, poli­ty­ka medial­na i sys­te­my medial­ne, eko­no­mi­ka i zarzą­dza­nie media­mi, ety­ka i aksjo­lo­gia mediów, socjo­lo­gia i histo­ria mediów, język mediów, komu­ni­ko­wa­nie maso­we, komu­ni­ko­wa­nie poli­tycz­ne, komu­ni­ko­wa­nie zdro­wot­ne, public rela­tions, itd. Wypra­co­wa­nie pro­gra­mu badaw­cze­go medio­znaw­stwa per­so­na­li­stycz­ne­go jako zna­mio­nu­ją­cej pol­skie śro­do­wi­sko medio­znaw­ców per­spek­ty­wy badaw­czej, powin­na zatem poprze­dzić ana­li­za obec­no­ści i zakre­su oddzia­ły­wa­nia per­so­na­li­zmu na roz­wój nauki i kul­tu­ry pol­skiej.

Z uwa­gi na mul­ti­dy­scy­pli­nar­ność badań nad media­mi i komu­ni­ko­wa­niem uczest­ni­cy col­lo­qu­ium są zapro­sze­ni do pod­ję­cia sygna­li­zo­wa­nej reflek­sji z per­spek­ty­wy:

 • dzie­dzi­ny nauk huma­ni­stycz­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk teo­lo­gicz­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk spo­łecz­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk eko­no­micz­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk praw­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk medycz­nych,
 • dzie­dzi­ny nauk o zdro­wiu,
 • dzie­dzi­ny sztuk fil­mo­wych,
 • dzie­dzi­ny sztuk pla­stycz­nych,
 • dzie­dzi­ny sztuk teatral­nych.

Col­lo­qu­ium jest adre­so­wa­ne tak do zwo­len­ni­ków, jak i kon­te­sta­to­rów per­so­na­li­stycz­nej per­spek­ty­wy badaw­czej, szcze­gól­nie w naukach o mediach, ale tak­że w innych dys­cy­pli­nach nauko­wych i kul­tu­rze. Uzy­ska­ne rezul­ta­ty pro­po­no­wa­nej deba­ty wyty­czą przed­miot badań kolej­nych edy­cji Col­lo­qu­ium Medio­znaw­stwa Per­so­na­li­stycz­ne­go. Owo­cem obrad pierw­sze­go col­lo­qu­ium będzie recen­zo­wa­na mono­gra­fia nauko­wa wyda­na nakła­dem Wydaw­nic­twa Nauko­we­go KUL w serii Cen­trum Badań nad Medio­znaw­stwem Per­so­na­li­stycz­nym.

I Col­lo­qu­ium Medio­znaw­stwa Per­so­na­li­stycz­ne­go wpi­su­je się w obcho­dy przy­pa­da­ją­ce­go w 2018 roku jubi­le­uszu 100-lecia Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II, któ­ry wniósł nie­pod­wa­żal­ny wkład w roz­wój pol­skiej huma­ni­sty­ki, a zwłasz­cza filo­zo­fii i teo­lo­gii per­so­na­li­stycz­nej.

Prze­wi­du­je się trzy for­my uczest­nic­twa w col­lo­qu­ium i zwią­za­ne z nimi rodza­je opłat kon­fe­ren­cyj­nych:

 1. wygło­sze­nie refe­ra­tu bez publi­ka­cji roz­dzia­łu w mono­gra­fii pokon­fe­ren­cyj­nej (100 zł),
 2. wygło­sze­nie refe­ra­tu wraz z publi­ka­cją roz­dzia­łu w mono­gra­fii pokon­fe­ren­cyj­nej (200 zł),
 3. publi­ka­cja roz­dzia­łu w mono­gra­fii pokon­fe­ren­cyj­nej bez wygło­sze­nia refe­ra­tu (100 zł).

W mono­gra­fii pokon­fe­ren­cyj­nej zosta­ną zamiesz­czo­ne stu­dia i roz­pra­wy, któ­re otrzy­ma­ją dwie pozy­tyw­ne recen­zje wydaw­ni­cze. W przy­pad­ku uczest­nic­twa czyn­ne­go opła­ta obej­mu­je kosz­ty bufe­tu, obia­du i publi­ka­cji roz­dzia­łu. Orga­ni­za­to­rzy nie zapew­nia­ją noc­le­gu.

Ter­mi­narz kon­fe­ren­cji:

 1. reje­stra­cja za pośred­nic­twem stro­ny: nurtypersonalizmu.pl – od 15 kwiet­nia do 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
 2. ostat­ni dzień wnie­sie­nia opła­ty kon­fe­ren­cyj­nej – 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
 3. prze­sła­nie uczest­ni­kom pro­gra­mu kon­fe­ren­cji – 20 paź­dzier­ni­ka 2018 r.
 4. obra­dy kon­fe­ren­cji – 28–29 listo­pa­da 2018 r.
 5. ostat­ni dzień nade­sła­nia roz­dzia­łu do mono­gra­fii pokon­fe­ren­cyj­nej – 31 grud­nia 2018 r.
 6. infor­ma­cja o wyni­kach recen­zji – do 20 lute­go 2019 r.
 7. prze­ka­za­nie roz­dzia­łu do korek­ty autor­skiej – do 15 kwiet­nia 2019 r.
 8. prze­sła­nie egzem­pla­rza mono­gra­fii auto­rom  – do 15 lip­ca 2019 r.

Wszel­kie infor­ma­cje o kon­fe­ren­cji oso­by zain­te­re­so­wa­ne znaj­dą na stro­nie: nurtypersonalizmu.pl.

Zapro­sze­nie: plik PDF.

 

Z ser­decz­nym zapro­sze­niem,

 

ks. dr hab. Jaro­sław Jęczeń, prof. KUL
Prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji
Dyrek­tor Szko­ły Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej KUL

mgr Piotr Guz­dek
Sekre­tarz komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji


 

The Scho­ol of Polish Lan­gu­age and Cul­tu­re
of the
John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty of Lublin

is hono­ured to invi­te you to

the 1st Col­lo­qu­ium of Per­so­na­li­stic Media Stu­dies
on Cur­rents of per­so­na­lism in Polish Scien­ce and Cul­tu­re,

to be held on 28–29 Novem­ber 2018 at the Know­led­ge Trans­fer Cen­tre (Cen­trum Trans­fe­ru Wie­dzy) of the John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty in Lublin.

The con­fe­ren­ce ini­tia­tes a series of sym­po­sia at the John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty of Lublin
orga­ni­zed as part of the Col­lo­qu­ium of Per­so­na­li­stic Media Stu­dies.

The first edi­tion of the col­lo­qu­ium aims at under­ta­king a bro­ad and, at the same time, in-depth ana­ly­sis of the heri­ta­ge of per­so­na­li­stic tho­ught, espe­cial­ly its Polish repre­sen­ta­ti­ves. A review of per­so­na­li­stic con­cepts and mul­ti-disci­pli­na­ry ana­ly­sis of the impact of vario­us per­so­na­lism trends on the deve­lop­ment of indi­vi­du­al fields of Polish scien­ce and cul­tu­re will allow to deter­mi­ne what per­so­na­lism is, what the spe­ci­fics of this phi­lo­so­phi­cal direc­tion are, whe­ther it is a rela­ti­ve­ly uni­form tho­ught sys­tem, how it influ­en­ced the deve­lop­ment of a given scien­ti­fic disci­pli­ne and the role of cul­tu­re-for­ming it play­ed in the histo­ry of Polish cul­tu­re.

The results of rese­arch obta­ined in this area will help answer the fun­da­men­tal question: is it feasi­ble to con­struct a new per­so­na­li­stic para­digm of media stu­dies and com­mu­ni­ca­tion uti­li­sing the basic anth­ro­po­lo­gi­cal, onto­lo­gi­cal, epi­ste­mo­lo­gi­cal, ethi­cal, axio­lo­gi­cal, aesthe­tic, the­olo­gi­cal and peda­go­gi­cal assump­tions of per­so­na­li­stic direc­tions? The dia­gno­sis of the sco­pe of the pre­sen­ce of per­so­na­li­stic reflec­tion in vario­us scien­ti­fic and arti­stic disci­pli­nes as well as the achie­ve­ments of Polish cul­tu­re is the star­ting point to assess its use­ful­ness in the media stu­dies and the deve­lop­ment pro­spect of the Polish scho­ol of per­so­na­li­stic media stu­dies.

Media and com­mu­ni­ca­tion stu­dies encom­pass a rich, inter­di­sci­pli­na­ry gro­up of spe­ci­fic spe­cia­li­za­tions: psy­cho­lo­gy and peda­go­gy of the media, media edu­ca­tion, new media cul­tu­re, media law, media poli­cy and media sys­tems, eco­no­mics and media mana­ge­ment, media ethics and axio­lo­gy, socio­lo­gy and histo­ry of the media, lan­gu­age of the media, mass com­mu­ni­ca­tion, poli­ti­cal com­mu­ni­ca­tion, health com­mu­ni­ca­tion, public rela­tions, etc. The con­struc­tion of a rese­arch pro­gram of per­so­na­li­stic rese­arch as a Polish per­spec­ti­ve for media rese­ar­chers sho­uld be pre­ce­ded by the ana­ly­sis of the pre­sen­ce and sco­pe of per­so­na­lism impact on the deve­lop­ment of Polish scien­ce and cul­tu­re.

Due to the mul­ti­di­sci­pli­na­ry natu­re of the media and com­mu­ni­ca­tion rese­arch, col­lo­qu­ium par­ti­ci­pants are invi­ted to under­ta­ke the reflec­tion from the view­po­int of:

 • huma­ni­ties,
 • the­olo­gi­cal stu­dies,
 • social scien­ce,
 • eco­no­mic scien­ce,
 • legal scien­ce,
 • medi­cal scien­ce,
 • health scien­ce,
 • film art stu­dies,
 • art stu­dies,
 • the­atre stu­dies.

The col­lo­qu­ium is addres­sed both to sup­por­ters and con­ten­ders of the per­so­na­li­stic rese­arch per­spec­ti­ve, espe­cial­ly in the media stu­dies, but also in other scien­ti­fic disci­pli­nes and cul­tu­re. The obta­ined results of the pro­po­sed deba­te will set the field of rese­arch for the next edi­tions of the Col­lo­qu­ium of Per­so­na­li­stic Media Stu­dies. A revie­wed scien­ti­fic mono­graph publi­shed by the Publi­shing House of the John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty of Lublin L in the series of Rese­arch Cen­tre on Per­so­na­li­stic Media Stu­dies will be the out­co­me of the first col­lo­qu­ium.

The 1st Col­lo­qu­ium of Per­so­na­li­stic Media Stu­dies is part of the cele­bra­tion of the 100th anni­ver­sa­ry of the John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty in Lublin which made an unqu­estio­na­ble con­tri­bu­tion to the deve­lop­ment of Polish huma­ni­ties, espe­cial­ly per­so­na­li­stic phi­lo­so­phy and the­olo­gy.

Three forms of par­ti­ci­pa­tion in the col­lo­qu­ium and the appli­ca­ble con­fe­ren­ce fees are possi­ble:

 1. Paper pre­sen­ta­tion witho­ut publi­ca­tion of the chap­ter in the post-con­fe­ren­ce mono­graph (PLN 100);
 2. Paper pre­sen­ta­tion with the publi­ca­tion of the chap­ter in the post-con­fe­ren­ce mono­graph (PLN 200);
 3. Chap­ter publi­ca­tion in the post-con­fe­ren­ce mono­graph witho­ut the paper pre­sen­ta­tion (PLN 100).

The post-con­fe­ren­ce mono­graph will inc­lu­de papers and dis­ser­ta­tions that will rece­ive two posi­ti­ve publi­shing reviews. In case of acti­ve par­ti­ci­pa­tion, the fee inc­lu­des the cost of buf­fet, lunch and chap­ter publi­ca­tion. Accom­mo­da­tion is not pro­vi­ded by the orga­ni­zers.

Con­fe­ren­ce pro­gram­me:

 1. Regi­stra­tion via the websi­te nurtypersonalizmu.pl is open from 15 April to 15 Octo­ber 2018;
 2. The last day of pay­ment of the con­fe­ren­ce fee is 15 Octo­ber 2018;
 3. Pro­vi­ding par­ti­ci­pants with the con­fe­ren­ce pro­gram – 20 Octo­ber 2018;
 4. The con­fe­ren­ce – 28–29 Novem­ber 2018;
 5. The last day of sub­mit­ting the chap­ter to the post-con­fe­ren­ce mono­graph – 31 Decem­ber 2018;
 6. Infor­ma­tion on the out­co­me of the review – by 20 Febru­ary 2019;
 7. Han­ding over the chap­ter for author’s pro­of – by 15 April 2019;
 8. Pro­vi­ding authors with a copy of the mono­graph – by 15July 2019.

All infor­ma­tion abo­ut the con­fe­ren­ce can be found at: nurtypersonalizmu.pl.

Invi­ta­tion: PDF file.

 

Kind regards,

 

prof. KUL, dr hab. Jaro­sław Jęczeń
The cha­ir­man of the orga­ni­zing com­mit­tee of the con­fe­ren­ce
Direc­tor of the Scho­ol of Polish Lan­gu­age and Cul­tu­re of the John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty of Lublin

mgr Piotr Guz­dek
The secre­ta­ry of the orga­ni­zing com­mit­tee of the con­fe­ren­ce
The John Paul II Catho­lic Uni­ver­si­ty of Lublin